Contoh Soalan Psikometrik Juruukur Bahan J41 Dengan Jawapan

Juruukur Bahan J41 adalah seorang profesional yang memainkan peranan penting dalam pengurusan kos dan kontrak dalam projek pembinaan.

Seorang Juruukur Bahan J41 bertanggungjawab memastikan bahawa setiap projek dilaksanakan dalam lingkungan bajet yang telah ditetapkan dan mematuhi semua peraturan serta spesifikasi yang diperlukan.

Tugas mereka termasuk menyediakan anggaran kos, mengurus dokumen tender, memantau kos projek, dan memastikan semua pihak terlibat mematuhi syarat-syarat kontrak.

Bagaimana Menjadi Seorang Juruukur Bahan J41 Dalam Perkhidmatan Awam

Untuk menjadi seorang Juruukur Bahan J41 dalam perkhidmatan awam di Malaysia, calon perlu mengikuti beberapa langkah utama:

 1. Kelayakan Akademik:
  • Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Ukur Bahan atau bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi yang diiktiraf.
 2. Mendaftar dan Mengisi Borang Permohonan:
  • Mendaftar di laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) dan mengisi borang permohonan dalam talian.
 3. Menduduki Ujian Psikometrik:
  • Calon perlu lulus ujian psikometrik yang menilai kesesuaian personaliti dan keupayaan intelektual untuk jawatan ini.
 4. Menghadiri Temuduga:
  • Setelah lulus ujian psikometrik, calon akan dipanggil untuk temuduga yang menilai pengetahuan dan kemahiran teknikal serta sikap profesional.
 5. Pelantikan dan Latihan:
  • Jika berjaya dalam temuduga, calon akan dilantik sebagai Juruukur Bahan J41 dan perlu menjalani latihan dalam perkhidmatan sebagai persediaan untuk tugas sebenar.

Tugas dan Tanggungjawab Juruukur Bahan

Juruukur Bahan J41 mempunyai tanggungjawab utama dalam menguruskan kos dan kontrak pembinaan. Tugas-tugas mereka termasuk:

 • Menilai Kos Projek:
  • Membuat anggaran kos bagi semua aspek projek pembinaan, termasuk bahan binaan, buruh, peralatan, dan perkhidmatan tambahan.
  • Menyediakan ramalan kos yang terperinci dan memastikan ketepatannya berdasarkan kajian pasaran dan spesifikasi projek.
  • Mengkaji semula anggaran kos pada setiap peringkat projek untuk memastikan tiada lebihan kos yang tidak dijangka.
 • Penyediaan Tender:
  • Menyediakan dokumen tender yang komprehensif yang merangkumi semua butiran projek, spesifikasi teknikal, dan syarat-syarat kontrak.
  • Mengurus proses penilaian tender dan membantu dalam memilih kontraktor yang sesuai berdasarkan kos dan keupayaan teknikal.
  • Berunding dengan kontraktor mengenai harga, skop kerja, dan terma pembayaran untuk mencapai persetujuan yang terbaik.
 • Pengurusan Kontrak:
  • Menyediakan dan mengurus kontrak pembinaan, termasuk membuat pindaan atau variasi kontrak apabila diperlukan.
  • Memastikan semua pihak yang terlibat mematuhi syarat-syarat kontrak dan menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin timbul.
  • Melaksanakan audit kontrak secara berkala untuk memastikan kepatuhan kepada semua peraturan dan syarat yang ditetapkan.
 • Kawalan Kos:
  • Memantau dan mengawal kos projek sepanjang tempoh pembinaan untuk mengelakkan sebarang lebihan kos.
  • Menyediakan laporan berkala mengenai status kos dan kemajuan projek kepada pihak pengurusan dan klien.
  • Mengambil langkah proaktif untuk mengurus risiko kewangan dan menyediakan penyelesaian bagi sebarang masalah kos yang mungkin timbul.
 • Penilaian Kerja:
  • Menilai dan mengesahkan kerja yang telah disiapkan oleh kontraktor berdasarkan spesifikasi projek dan kualiti yang ditetapkan.
  • Mengendalikan pemeriksaan tapak secara berkala untuk memastikan kerja yang dilakukan memenuhi piawaian keselamatan dan kualiti.
  • Mengurus pembayaran kepada kontraktor berdasarkan penilaian kerja yang telah disahkan.
 • Penyediaan Laporan:
  • Menyediakan laporan terperinci mengenai kos, kemajuan projek, dan sebarang isu yang mungkin mempengaruhi penyelesaian projek.
  • Menyediakan analisis kewangan dan cadangan untuk penambahbaikan dalam pengurusan kos dan kontrak.
  • Berkomunikasi dengan pihak berkepentingan untuk menyediakan kemas kini berkala dan maklumat yang diperlukan bagi pengambilan keputusan.

Peranan Juruukur Bahan dalam Projek Pembinaan

Peranan Juruukur Bahan sangat penting dalam memastikan keberkesanan dan efisiensi projek pembinaan. Mereka berperanan dalam:

 • Pengawalan Kos: Membantu mengawal kos projek untuk memastikan ia tidak melebihi bajet yang ditetapkan.
 • Kualiti Kerja: Menjamin kualiti kerja dengan memastikan spesifikasi projek dipatuhi.
 • Pengurusan Risiko: Mengurangkan risiko kewangan dan teknikal melalui perancangan dan pengurusan yang teliti.
 • Pemenuhan Peraturan: Memastikan semua aktiviti pembinaan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkaitan.

Tujuan Ujian Psikometrik Juruukur Bahan J41 Diadakan

Ujian psikometrik adalah satu bentuk penilaian yang digunakan untuk mengukur kebolehan kognitif dan ciri-ciri personaliti calon. Tujuannya adalah untuk:

 • Menilai Kesesuaian Personaliti: Mengenal pasti ciri-ciri personaliti yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab jawatan.
 • Menilai Kebolehan Intelektual: Mengukur keupayaan kognitif calon seperti pemikiran logik, pemecahan masalah, dan kemampuan analitik.

Kenapa Ujian Psikometrik Penting untuk Jawatan Juruukur Bahan

Ujian psikometrik penting kerana ia membantu:

 • Mengenal Pasti Calon yang Tepat: Memastikan hanya calon yang mempunyai ciri-ciri personaliti dan kebolehan intelektual yang sesuai dipilih.
 • Mengurangkan Risiko Kesilapan Pemilihan: Mengurangkan kemungkinan memilih calon yang tidak sesuai, yang boleh menjejaskan keberkesanan dan efisiensi perkhidmatan.
 • Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan: Memastikan pegawai yang dilantik mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan cemerlang.

Jenis-jenis Soalan dalam Ujian Psikometrik Juruukur Bahan

Ujian psikometrik biasanya mengandungi pelbagai jenis soalan, termasuk:

 • Soalan Personaliti: Mengukur ciri-ciri personaliti seperti ketahanan emosi, sikap kerja, dan kebolehan bekerjasama.
 • Soalan Kognitif: Menilai kebolehan kognitif seperti keupayaan numerik, verbal, dan pemikiran logik.
 • Soalan Situasional: Mengukur kemampuan calon dalam menangani situasi kerja yang berbeza.

Cara Penilaian dan Skor Ujian Psikometrik

Penilaian ujian psikometrik dibuat berdasarkan:

 • Jawapan yang Dipilih: Jawapan calon dianalisis untuk menentukan kesesuaian personaliti dan kebolehan intelektual.
 • Skor Keseluruhan: Skor keseluruhan dikira untuk menentukan sama ada calon memenuhi standard yang diperlukan untuk jawatan tersebut.

30 Contoh Soalan Psikometrik Juruukur Bahan J41

Soalan Psikometrik tentang Sikap Positif

 1. Saya sentiasa optimistik walaupun menghadapi cabaran dalam kerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Sikap optimistik penting untuk mengekalkan motivasi dan keberkesanan kerja walaupun menghadapi kesukaran.

 2. Saya suka mencari jalan penyelesaian kreatif untuk masalah yang dihadapi dalam projek.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: D. Setuju Penerangan: Kreativiti dalam mencari penyelesaian membantu meningkatkan kecekapan dan menyelesaikan masalah dengan lebih efektif.

Soalan Psikometrik tentang Integriti dan Etika Kerja

 1. Saya selalu memastikan semua kerja saya memenuhi standard etika dan profesionalisme.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Mematuhi standard etika dan profesionalisme adalah asas kepada integriti dalam kerja.

 2. Saya akan melaporkan sebarang ketidakpatuhan kepada peraturan yang saya saksikan di tapak pembinaan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Melaporkan ketidakpatuhan membantu memastikan keselamatan dan kualiti kerja terjaga.

Soalan Psikometrik tentang Kerjasama Berpasukan

 1. Saya sering berkomunikasi dengan ahli pasukan saya untuk memastikan kerja berjalan lancar.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Komunikasi yang efektif adalah kunci kepada kerjasama yang baik dan memastikan semua pihak selaras dengan matlamat projek.

 2. Saya bersedia untuk membantu rakan sekerja yang menghadapi kesulitan dalam tugas mereka.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Saling membantu dalam pasukan meningkatkan semangat kerjasama dan menyumbang kepada kejayaan projek.

Soalan Psikometrik tentang Kepimpinan

 1. Saya boleh membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi yang mendesak.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: D. Setuju Penerangan: Keupayaan membuat keputusan yang cepat dan tepat penting untuk memastikan kelancaran operasi di tapak pembinaan.

 2. Saya sering memberi galakan kepada ahli pasukan untuk mencapai matlamat mereka.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Memberi galakan kepada ahli pasukan membantu meningkatkan motivasi dan produktiviti.

Soalan Psikometrik tentang Empati

 1. Saya selalu cuba memahami perasaan dan perspektif rakan sekerja saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Memahami perasaan dan perspektif orang lain membantu dalam membina hubungan kerja yang positif.

 2. Saya rasa penting untuk mendengar dengan teliti masalah yang dihadapi oleh rakan sekerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Mendengar dengan teliti menunjukkan empati dan membantu mencari penyelesaian yang sesuai.

Soalan Psikometrik tentang Motivasi Diri

 1. Saya berusaha mencapai kecemerlangan dalam setiap tugas yang diberikan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Motivasi diri untuk mencapai kecemerlangan penting untuk memberikan hasil kerja yang terbaik.

 2. Saya mempunyai matlamat jangka panjang yang jelas dalam kerjaya saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Matlamat jangka panjang yang jelas membantu dalam merancang dan mencapai kejayaan kerjaya.

Soalan Psikometrik tentang Penilaian Emosi

 1. Saya dapat mengawal emosi saya dengan baik walaupun dalam situasi tekanan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: D. Setuju Penerangan: Keupayaan mengawal emosi penting untuk membuat keputusan yang rasional dan profesional.

 2. Saya cuba menenangkan diri sebelum menghadapi situasi yang sukar.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Menenangkan diri membantu dalam menghadapi situasi dengan tenang dan berkesan.

Soalan Psikometrik tentang Extraversion

 1. Saya berasa bersemangat apabila bekerja dalam pasukan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: D. Setuju Penerangan: Semangat bekerja dalam pasukan meningkatkan kerjasama dan produktiviti.

 2. Saya suka berinteraksi dengan rakan sekerja dalam aktiviti sosial di tempat kerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Interaksi sosial yang baik membantu membina hubungan kerja yang positif.

Soalan Psikometrik tentang Kebersetujuan

 1. Saya sentiasa menghormati pandangan dan pendapat rakan sekerja saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Menghormati pandangan orang lain penting untuk kerjasama yang harmoni.

 2. Saya sentiasa bersedia untuk kompromi bagi mencapai matlamat bersama.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: D. Setuju Penerangan: Kompromi adalah penting untuk mencapai matlamat bersama dalam kerja berpasukan.

Soalan Psikometrik tentang Kehematan

 1. Saya selalu merancang kerja saya dengan teliti sebelum memulakan tugas.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Perancangan yang teliti membantu memastikan semua kerja dilaksanakan dengan efektif.

 2. Saya sering menyemak semula kerja saya untuk memastikan tiada kesilapan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: D. Setuju Penerangan: Menyemak semula kerja membantu dalam menghasilkan kerja yang berkualiti tinggi.

Soalan Psikometrik tentang Kestabilan Emosi

 1. Saya dapat kekal tenang walaupun di bawah tekanan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: D. Setuju Penerangan: Ketenangan di bawah tekanan penting untuk menyelesaikan masalah dengan efektif.

 2. Saya tidak mudah terganggu oleh masalah kecil dalam kerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Tidak mudah terganggu membantu mengekalkan fokus dan produktiviti.

Soalan Psikometrik tentang Keterbukaan

 1. Saya terbuka kepada idea dan cadangan baru dalam projek.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Keterbukaan kepada idea baru membantu dalam inovasi dan peningkatan kerja.

 2. Saya suka belajar perkara baru yang berkaitan dengan kerja saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Keinginan untuk belajar membantu dalam pembangunan profesional dan peningkatan kemahiran.

Soalan Psikometrik tentang Amanah

 1. Saya selalu menyimpan rahsia yang diberikan oleh rakan sekerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Menjaga amanah penting untuk membina kepercayaan dalam pasukan.

 2. Saya sentiasa memastikan maklumat yang saya berikan adalah tepat dan benar.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Ketepatan maklumat membantu dalam membuat keputusan yang berkesan dan betul.

Soalan Psikometrik tentang Tanggungjawab

 1. Saya bertanggungjawab terhadap semua kerja yang saya lakukan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Bertanggungjawab terhadap kerja penting untuk memastikan kualiti dan integriti kerja.

 2. Saya sentiasa menyelesaikan tugas saya mengikut jadual yang ditetapkan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: D. Setuju Penerangan: Mematuhi jadual kerja membantu dalam memastikan kelancaran dan keberkesanan projek.

Soalan Psikometrik tentang Ikhlas

 1. Saya sentiasa jujur dalam semua tindakan saya di tempat kerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Kejujuran penting untuk membina integriti dan kepercayaan dalam pasukan.

 2. Saya selalu memberikan maklum balas yang ikhlas kepada rakan sekerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju Penerangan: Maklum balas yang ikhlas membantu dalam peningkatan prestasi dan hubungan kerja.

Cara Menjawab Soalan Psikometrik Juruukur Bahan J41 dengan Berkesan

 • Kenali Diri Anda: Fahami personaliti dan kebolehan anda untuk menjawab soalan dengan jujur.
 • Baca Soalan dengan Teliti: Pastikan anda memahami soalan sebelum menjawab.
 • Jawab dengan Konsisten: Kekalkan konsistensi dalam jawapan anda untuk menunjukkan kesesuaian personaliti yang stabil.
 • Latihan Berterusan: Lakukan latihan dengan contoh soalan psikometrik untuk meningkatkan keyakinan dan kefahaman anda.

Panduan Peperiksaan Psikometrik Juru Ukur Bahan

Rujukan ini telah disesuaikan dengan format terkini peperiksaan online SPA setiap tahun. Khas untuk peperiksaan kemasukan jawatan kerajaan, rujukan ini dihasilkan khas untuk membantu persediaan anda. Antara yang dimuatkan dalam rujukan psikometrik ini ialah;

 • Nota Ringkas untuk jimat masa persediaan anda
 • Contoh Soalan & Jawapan untuk melazimkan anda dengan format Psikometrik Juruukur Bahan

Untuk maklumat lanjut pastikan anda terus ke laman jualan di bawah untuk preview kandungan. Selain itu, sebagai persediaan tambahan, pihak kami juga akan menghantar emel secara berkala kepada anda yang mengandungi maklumat lanjut berkaitan exam berkenaan.

Namun anda perlu ingat, setiap panduan, contoh soalan, tips dan sebagainya yang dihantar kepada anda hanyalah merupakan panduan. Namun dengan adanya panduan sebegini, anda boleh mempersiapkan diri anda sebaik mungkin untuk menghadapi peperiksaan Psikometrik Juruukur Bahan nanti.

Lakukan terus pembelian di bawah atau daftar dan tunggu hebahan dari kami ke email anda.

TEMPAH SEKARANG

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan Psikometrik, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon Psikometrik Juruukur Bahan.

Baca Juga: 30 Contoh Soalan Psikometrik Pegawai Sains C41 Dengan Jawapan

You might also like
close-image